TO ERGO

 

Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups»

(Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи)
е включен в Програмата за европейско териториално сътрудничество «Гърция - България 2007-2013»
и обслужва целеполагането определено в Приоритетна ос
1: «Качество на живо» (Quality of Life) и Област на интервенция
1.3 «Сътрудничество и работа в мрежи по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние»
(Cooperation and Networking in Health and Social Welfare Issues).

Проектът е насочен към ефективното преодоляване
на случаите на експлоатация и (трафик) на деца
и на незаконните дейности, организирани от престъпни мрежи,
работещи в двете страни, явления които проявяват ръст.
ballon_sm