Πρόληψη παιδικής εκμετάλλευσης
11/05/2015

Σχετικά με το έργο

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου
Το έργο GIMMIE SHELTER αφορά στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής των δυο χωρών (Ελλάδα και Βουλγαρία) με στόχο την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Τα παραδοτέα του έργου κρίνεται ότι θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής της περιοχής συνεργασίας, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων, της φτώχειας, των ανισοτήτων και της ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η αύξηση της κοινωνικής βιωσιμότητας της περιοχής συνεργασίας, η ενίσχυση της ελκυστικότητας της και η βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού αναπτυξιακού της προφίλ.

Οι στόχοι του έργου

Στόχος του έργου GIMMIE SHELTER είναι

BOOLET-BLUEη ενίσχυση του μηχανισμού καταγραφής, πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου εκμετάλλευσης και εμπορίας παιδιών στις περιοχές

συνεργασίας των δυο χωρών, επιδιώκοντας τους ακόλουθους επιμέρους στόχους: BOOLET-BLUEδημιουργία και θεσμοθέτηση μιας κοινής διασυνοριακής δομής για την αντιμετώπιση του προβλήματος για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα

BOOLET-BLUEδέσμευση για την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των φορέων των δυο περιοχών (δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές οργανώσεις)

BOOLET-BLUEαντιμετώπιση της παραμέλησης, της εκμετάλλευσης και της προώθησης παιδιών σε παραβατικές δραστηριότητες

BOOLET-BLUEδημιουργία μιας ενιαίας φιλοσοφίας για το σύστημα της παιδικής προστασίας

BOOLET-BLUEμείωση και μακροπρόθεσμα εξάλειψη της εμπορίας παιδιών από τη μία χώρα στην άλλη με στόχο την εκμετάλλευση από εγκληματικές οργανώσεις.